UIImagePickerControllerDelegate, UINavigationControllerDelegate sınıfa dahil edilir. Sonrasında picker tanımlaması yapılır ve present edilir. Kullanıcı galeriden bir görseli seçtiğinde didFinishPickingMediaWithInfo fonksiyonu çağrılacaktır. Bu fonksiyon içerisinde imaj ile ilgili işlemler yapılır ve picker dissmiss edilir. Picker Tanımlaması let picker = UIImagePickerController() picker.delegate = self picker.sourceType = .photoLibrary picker.allowsEditing = true // Kullanıcının kırpmasına izin verilsin… Continue Reading Swift’de Galeriden Fotoğraf Seçme

Swift’de bazı objeler tıklanabilir değildir, hatta bazı objeler için bütün kullanıcı etkinlikleri default olarak görmezden gelinir. ImageView’da bunlardan biridir. ImageView’da kullanıcı etkinliklerini dokunma, aşağı çekme gibi durumları yakalayabilmek için isUserInteractionEnabled true olarak gönderilmelidir. Aşağıdaki kod yardımı ile Image Tap yakalanabilmektedir. imageView.isUserInteractionEnabled = true let imageTap = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(imageTapFunc)) … Continue Reading Swift’de ImageView Tıklama İşlemi

1 adet gesture oluşturuyoruz, ve view’a ekliyoruz. View’a tıklandığında, hidekeyboard fonksiyonumuz çalışacak şekilde. gestureRecognizer değişkenine atadığımız tıklama event’ı istediğiniz outlet’e tanımlanabilir. Böylelikle dilediğiniz dokunma işleminde klavyeyi gizleyebilirsiniz. (Image gibi objeler için tıklama olayında user interaction aktif edilmesi gerekebilmektedir.) let gestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(hideKeyboard)) view.addGestureRecognizer(gestureRecognizer) // istenen bileşene eklenebilir.… Continue Reading Swift’de Klavyeyi Kapatma Yöntemleri

Sınıfa dahil edilmesi gerekenler; UITableViewDelegate, UITableViewDataSource dışında 2 ana fonksiyon çağrılmalıdır. cellForRowAt ve numberOfRowsInSection fonksiyonları, tableView için zorunlu eklenmesi gereken fonksiyonlardır. cellForRowAt fonksiyonu her bir satırı oluşturan fonksiyondur. numberOfRowsInSection’da return edilen sayı kadar çalıştırılır. cellForRowAt Fonksiyonu func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell { let cell = UITabbleViewCell() cell.textLabel?.text =… Continue Reading Swift İle Listeleme İşlemleri (TableView)

Bir işlemi veya bir fonksiyonu belirli aralıklarla çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken döngüleri kullanmak uygulamanıza çok ağır bir yük yükler. Bu yüzden sıralı olarak bir fonksiyon veya bir işlem çalıştırılacaksa Timer() kullanmanız gerekmektedir. Timer.scheduledTimer ile tanımlayıp bir değişkene atıyoruz. Parametreler timeInterval: Zaman aralığı (sn.) selector: Çalıştırılacak fonksiyon. repeats: İşlem tekrar edecek… Continue Reading Swift’de Timer() Kullanımı

Tanımladığınız alerti present yardımı ile çağırabilirsiniz. Alert’ler fonksiyon içine gömülerek daha kolay ve kolay kullanımı sağlanabilir. Sadece başlık ve mesaj göndererek alert gösterebilirsiniz. Şimdi alert isminde bir UIAlertController tanımayarak 1 adet Tamam butonu ekleyelim ve gösterelim. Alert bir değişkene atanır ve addaction ile butonlar eklenir. Dilerseniz bu butonlarla fonksiyon çağırabilirsiniz.… Continue Reading Swift’de Alert Oluşturma

Swift ile uygulama yazarken, kullanıcı bir ekrandan diğerine geçtiğinde, veya uygulama ilk açıldığında 1 kez, veya uygulamanın ana ekranı 2.kez açıldığında gibi durumlarda bazı işlemler yapmak isteyebilir, bazı fonksiyonları çağırmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda aşağıdaki kurucu metodları kullanabilirsiniz. viewDidLoad() : View tamamen yüklendiğinde. Herşeyden önce. viewDidDisappear() : View ortadan kaybolduğunda. Kullanıcı başka… Continue Reading Swift Kurucu View Metodları (Instance Methods)

Viewcontroller eklendikten sonra, Push işlemi için Storyboard’da işaretleme tamamlanır ve ID tanımlaması yapılır. Sonrasında aşağıdaki işlemler yapılır. Şimdi notları daha hızlı buraya yerleştirmek adına ekran görüntüsü vs. paylaşamıyorum, fakat ilerleyen günlerde ihtiyaç olursa notları ekran görüntüleri ve kaynak linkleri ile güncellemeyi düşünüyorum. performSegue ile Diğer Ekrana Geçmek performSegue(withIdentifier: “verilenID”, sender: self)… Continue Reading Swift İle Ekranlar Arası Geçiş (Segue İşlemleri)

Userdefaults kavramı uygulamalarımızda en düşük boyutlu, çok sık güncellenmesi gerekmeyen verilerin kullanıcının cihazında saklanması işlemidir. Bunun için Coredata da kullanabiliriz fakat, daha düşük boyutlu tam olarak veritabanı mantığında çalışmayan, coredata’ya göre daha az fonksiyonel olan bir key-value saklama yapısıdır diyebiliriz. Kullanımı oldukça kolay olan bu yapı ile ilgili 2 örneği… Continue Reading Userdefaults Veri Kaydetme ve Çekme

Kullanıcıdan alınan verilerde tip uygunluğu ön tanımlaması yapmak için kullanılır.  Örneğin veri initialize edilmemişse ? kurtarıcımız olabilir. Soru İşareti (?) Olma veya olmama ihtimali mevcut. Uygun olduğu takdirde onay alır. Ünlem İşareti (!) Bu değerin olmama ihtimali yoktur. Kesinlikle tanımlanmıştır. Eğer bir sorun oluşursa, fatal error ile karşılaşmanız olasıdır. Default Value… Continue Reading Swift’de Optionals Kavramı (Soru İşareti ve Ünlem)