Kategori: Swift

Swift İle Json Veri Çekme ve Parse İşlemi
18.08.2019 10:24

Json ile veri çekme işlemi her uygulamamızda ihtiyaç duyabileceğimiz bir konu. Json ile ilgili notumu da buraya bırakıyorum. Veri çekeceğimiz site SSL kullanmıyorsa, https yerine http protokolü ile bağlanmak zorundaysak, info.plist dosyasında bazı konfigrasyonlar yapmamız gerekmektedir. HTTP Ayarı info.plist içerisinde App Transport Security Settings altında yeni bir item ekleyerek Allow Arbitarary Loads : YES değerini girmeliyiz. Json Getirme […]

Swift Notification Center ile Veri Aktarma
18.08.2019 10:16

Notification Center ile tüm viewController’lar içerisinden dinlenebilecek bir sinyal gönderebilirsiniz. Sender NotificationCenter.default.post{ name: NSNotification.Name(“newdata”) , object: nil } Listener NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(getData), name: NSNotification.Name(rawValue: “newdata”), object: nil)

CoreData ile Veri İşlemleri
18.08.2019 09:59

CORE DATA (SAVE) Attributes alanında sql tarzında sütunlar oluşturulmaktadır.  Önemli : CoreData import edilmelidir. Veri Kaydetme let appDelegate = UIApplication.shared.delegate as! AppDelegate let context = appDelegate.persistentContainer.viewContext let newPainting = NSEntityDescription.insertNewObject(forEntityName: “Paintings”, into: context) newPainting.setValue(UUID(), forKey: “id”)  newPainting.setValue(nameInput.text!, forKey: “name”)  newPainting.setValue(artistInput.text!, forKey: “artist”) if let year = Int(yearInput.text!) { newPainting.setValue(year, forKey: “year”) }  let imageData = […]

Swift’de Galeriden Fotoğraf Seçme
18.08.2019 09:37

UIImagePickerControllerDelegate, UINavigationControllerDelegate sınıfa dahil edilir. Sonrasında picker tanımlaması yapılır ve present edilir. Kullanıcı galeriden bir görseli seçtiğinde didFinishPickingMediaWithInfo fonksiyonu çağrılacaktır. Bu fonksiyon içerisinde imaj ile ilgili işlemler yapılır ve picker dissmiss edilir. Picker Tanımlaması let picker = UIImagePickerController() picker.delegate = self picker.sourceType = .photoLibrary picker.allowsEditing = true // Kullanıcının kırpmasına izin verilsin mi ? present(picker, animated: true, […]

Swift’de ImageView Tıklama İşlemi
18.08.2019 09:28

Swift’de bazı objeler tıklanabilir değildir, hatta bazı objeler için bütün kullanıcı etkinlikleri default olarak görmezden gelinir. ImageView’da bunlardan biridir. ImageView’da kullanıcı etkinliklerini dokunma, aşağı çekme gibi durumları yakalayabilmek için isUserInteractionEnabled true olarak gönderilmelidir. Aşağıdaki kod yardımı ile Image Tap yakalanabilmektedir. imageView.isUserInteractionEnabled = true let imageTap = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(imageTapFunc))    imageView.addGestureRecognizer(imageTap) Bunun için de […]

Swift’de Klavyeyi Kapatma Yöntemleri
18.08.2019 09:23

1 adet gesture oluşturuyoruz, ve view’a ekliyoruz. View’a tıklandığında, hidekeyboard fonksiyonumuz çalışacak şekilde. gestureRecognizer değişkenine atadığımız tıklama event’ı istediğiniz outlet’e tanımlanabilir. Böylelikle dilediğiniz dokunma işleminde klavyeyi gizleyebilirsiniz. (Image gibi objeler için tıklama olayında user interaction aktif edilmesi gerekebilmektedir.) let gestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(hideKeyboard)) view.addGestureRecognizer(gestureRecognizer) // istenen bileşene eklenebilir. Fonksiyonumuz @objc func hideKeyboard(){ view.endEditing(true) […]

Swift İle Listeleme İşlemleri (TableView)
18.08.2019 09:18

Sınıfa dahil edilmesi gerekenler; UITableViewDelegate, UITableViewDataSource dışında 2 ana fonksiyon çağrılmalıdır. cellForRowAt ve numberOfRowsInSection fonksiyonları, tableView için zorunlu eklenmesi gereken fonksiyonlardır. cellForRowAt fonksiyonu her bir satırı oluşturan fonksiyondur. numberOfRowsInSection’da return edilen sayı kadar çalıştırılır. cellForRowAt Fonksiyonu func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell { let cell = UITabbleViewCell() cell.textLabel?.text = myFriends[indexPath.row] return cell } numberOfRowsInSection […]

Swift’de Timer() Kullanımı
18.08.2019 09:01

Bir işlemi veya bir fonksiyonu belirli aralıklarla çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken döngüleri kullanmak uygulamanıza çok ağır bir yük yükler. Bu yüzden sıralı olarak bir fonksiyon veya bir işlem çalıştırılacaksa Timer() kullanmanız gerekmektedir. Timer.scheduledTimer ile tanımlayıp bir değişkene atıyoruz. Parametreler timeInterval: Zaman aralığı (sn.) selector: Çalıştırılacak fonksiyon. repeats: İşlem tekrar edecek mi ? timer = Timer.scheduledTimer(timeInterval: […]

Swift’de Alert Oluşturma
17.08.2019 17:48

Tanımladığınız alerti present yardımı ile çağırabilirsiniz. Alert’ler fonksiyon içine gömülerek daha kolay ve kolay kullanımı sağlanabilir. Sadece başlık ve mesaj göndererek alert gösterebilirsiniz. Şimdi alert isminde bir UIAlertController tanımayarak 1 adet Tamam butonu ekleyelim ve gösterelim. Alert bir değişkene atanır ve addaction ile butonlar eklenir. Dilerseniz bu butonlarla fonksiyon çağırabilirsiniz. Sonrasında present edilerek alert ekrana […]

Swift Kurucu View Metodları (Instance Methods)
17.08.2019 17:35

Swift ile uygulama yazarken, kullanıcı bir ekrandan diğerine geçtiğinde, veya uygulama ilk açıldığında 1 kez, veya uygulamanın ana ekranı 2.kez açıldığında gibi durumlarda bazı işlemler yapmak isteyebilir, bazı fonksiyonları çağırmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda aşağıdaki kurucu metodları kullanabilirsiniz. viewDidLoad() : View tamamen yüklendiğinde. Herşeyden önce. viewDidDisappear() : View ortadan kaybolduğunda. Kullanıcı başka sayfaya geçiyor. viewWillDisappear() : Kullanıcı başka […]